ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਦਰ


<ਪੀ>ਇੰਨਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਸ.ਬੀ. ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਸਬੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਈ, ਅਗਸਤ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਐੱਸਬੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1/- ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਸ.ਬੀ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ <> ਹੈ।

Any change/ revision in interest rate on Savings Bank Deposits shall be notified to the customers through Bank's website i.e. www.bankofindia.co.in

Saving Bank Deposit Rate of Interest

ਐਸ.ਬੀ ਬੈਲੇਂਸ 01.05.2022 ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
₹ 1.00 ਲੱਖ ਤੱਕ 2.75
₹ 1.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2.90