ਆਮ ਬੀਮਾ

ਆਮ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਿੰਨ ਬੀਮਾ ਖੰਡਾਂ ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਨ, ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਬੀਮਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਰਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ

ਟੈਕਸ ਲਾਭ

ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭ

ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ