ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਮਾਨੀਟਰ (ਆਈਈਐਮ)


. ਆਈਈਐਮ- 1 ਆਈਈਐਮ-2
ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ. ਦਾਸ਼, ਆਈਏਐੱਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਸ਼੍ਰੀ ਸਲਿਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਡੀ ਐੱਚਏਐੱਲ
ਈ- ਮੇਲ ਆਈਡੀ pkdash81@gmail.com skjha_lck@rediffmail.com