ਅਸਿੱਧੇ (ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਦਾ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ


ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਐਸ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਅਸਿੱਧੇ (ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

ਕਦਮ ਵਰਣਨ
ਕਦਮ 1 Visit NSDL site at https://nsdl.co.in/ and click on the hyperlink - Central Excise & Service Tax (Online System) and click on E-Payment (Central Excise & Service Tax) OR alternatively, visit Central Excise & Service Tax site of NSDL at https://cbec.nsdl.com/EST/JSP/security/EasiestHomePage.jsp
ਕਦਮ 2 ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ,) ਜਿੱਥੇ 'ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।
ਕਦਮ 3 ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਲੇਖਾ ਕੋਡ ਵੀ ਚੁਣੋ।
ਕਦਮ 5 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਤੋਂ 'ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ 'ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਟੇਲ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਕਦਮ 7 ਰਿਟੇਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਈਡੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 8 ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 9 ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 10 ਸਫਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ/ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।