• ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਓਆਈ) ਦੀ ਆਮ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਓਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ।
  • ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਓਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਓਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
  • ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਓਆਈ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਬੀਓਆਈ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇ
  • ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ. ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਆਦਿ. ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਓਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬੀਓਆਈ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।