கிரீன் பின்


Green PIN can be generated in following cases,

 • When a new debit-card is issued to the customer by Branch.
 • When the customer forgets PIN and wants to regenerate PIN for his/her existing card.
.
Step 1

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Step 2

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Step 3

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Step 4

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Step 5

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Step 6

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Step 7

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Step 8

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Step 9

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Step 10

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Please select language.

The following Two options will be displayed on the screen.

 • “Enter PIN”
 • “(Forgot / Create PIN) Green PIN”
 • Select “(Forgot / Create PIN) Green PIN” option on the screen.

The following Two options will be displayed on the screen.

 • "Generate OTP”
 • “Validate OTP”
 • Please select “Generate OTP” option on the screen and 6 digit OTP will be sent to Customer’s registered mobile number.Once OTP received,

Reinsert Debit card and remove.

Please select language

The following Two options will be displayed on the screen.

 • “Enter PIN”
 • “(Forgot / Create PIN) Green PIN”
 • Select “(Forgot / Create PIN) Green PIN” option on the screen.

The following Two options will be displayed on the screen.

 • “Generate OTP”
 • “Validate OTP”
 • Please select “Validate OTP” option on the screen. Enter 6 digit OTP on the “Enter Your OTP Value” Screen and press continue.

Next screen - “Please enter new PIN”

 • Please enter any 4 digits of your choice to create new PIN

Next screen – “Please re-enter new PIN”

 • Next screen – “Please re-enter new PIN”
 • Next screen- “The PIN is Changed / Created successfully.”


தயவுசெய்து கவனிக்கவும்:

 • பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏடிஎம்மில் டெபிட் கார்டு பின்னை அமைக்க/மீண்டும் அமைக்க, வாடிக்கையாளரின் மொபைல் எண்ணை வங்கியில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
 • ஹாட் பட்டியலிடப்பட்ட டெபிட் கார்டுகளுக்கு "கிரீன் பின்" உருவாக்க முடியாது.
 • செயலில் உள்ள, செயலற்ற கார்டுகள் மற்றும் 3 தவறான பின் முயற்சிகளால் தற்காலிகமாகத் தடுக்கப்பட்ட கார்டுகளுக்கு "பச்சை பின்" ஆதரிக்கப்படும். செயலற்ற / தற்காலிகமாகத் தடுக்கப்பட்ட கார்டுகள் வெற்றிகரமான பின் உருவாக்கத்திற்குப் பிறகு செயல்படுத்தப்படும்.
 • பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏடிஎம்களில் மட்டுமே "பச்சை பின்" உருவாக்க முடியும்.