ട്രഷറി


  • പരിചയസമ്പന്നരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരുമായ ജീവനക്കാരുമായി സംയോജിത ട്രഷറി.
  • ഫോറെക്സ് മാർക്കറ്റിലെ പ്രധാന പങ്കാളി.
  • മണി, ഫിക്സഡ് ഇൻകം മാർക്കറ്റുകളിൽ സജീവ കളിക്കാരൻ.
  • എല്ലാ കറൻസി, പലിശ നിരക്ക് എക്സ്പോഷറുകൾക്കും ഹെഡ്ജിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ.
  • ബാധ്യത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലനിർണ്ണയം.
  • ബാങ്കിന്റെ ആല്‍കോ- മൂലധന ആവശ്യകതകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക.