സർവീസ് ചാർജ്


സേവന നിരക്കുകൾ നിലവിലെ നിരക്കുകൾ
ജനറൽ ബാങ്കിംഗിലെ സേവന നിരക്കുകൾ Download
റീട്ടെയിൽ ബാങ്കിംഗ് അഡ്വാൻസിനുള്ള സേവന നിരക്കുകൾ Download
ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സേവന നിരക്കുകൾ Download
റീട്ടെയിൽ ലോൺ സ്കീമുകളുടെ സേവന നിരക്കുകളും പലിശ നിരക്കുകളും Download
എംഎസ്എംഇ അഡ്വാൻസുകളുടെ സേവന നിരക്കുകൾ Download
ഗ്രാമീണ ബാങ്കിംഗ് അഡ്വാൻസുകളുടെ സേവന നിരക്കുകൾ Download
കോർപ്പറേറ്റ് ക്രെഡിറ്റിൽ സേവന നിരക്കുകൾ Download
വിദേശ ബിസിനസിൽ സേവന നിരക്കുകൾ Download