તાલીમ કેન્દ્રો


ક્રમ નં નામ ની આગેવાની હેઠળ સરનામું
1 મેનેજમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ સંસ્થા, બેલાપુર-નવી મુંબઈ નાયબ જનરલ મેનેજર બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, પ્લોટ નંબર 30, સેક્ટર 11, સીબીડી બેલાપુર, નવી મુંબઈ 400614 ઈમેલ: MDI[dot]Belapur[at]bankofindia[dot]co[dot]in સંપર્ક: 022-27572579 / 27572409
2 સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, નોઈડા મદદનીશ જનરલ મેનેજર સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, સાંદીપની, બી-32, સેક્ટર 62, નોઈડા જી. ગૌતમ બુદ્ધ નગર, (યુપી)-201301 ઇમેઇલ: STC[dot]Noida[at]bankofindia[dot]co[dot]in સંપર્ક: 0120-2400360
3 સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, કોલકાતા સહાયક જનરલ મેનેજર સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કૉલેજ, બૅન ઑફ ઇન્ડિયા, 1 આયર્ન સાઇડ રોડ, બાલીગંજ, કોલકાતા, 7000019 ઇમેઇલ: STC[dot]Kolkata[at]bankofindia[dot]co[dot]in સંપર્ક: 033-22876366
4 સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, ભોપાલ સહાયક જનરલ મેનેજર સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, અરેરા હિલ્સ, જેલ રોડ, ભોપાલ—462004 ઈમેલ: STC[dot]Bhopal[at]bankofindia[dot]co[dot]in સંપર્ક: 0755-2554100
5 સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, ચેન્નાઈ સહાયક જનરલ મેનેજર સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, નંબર 3, II સ્ટ્રીટ, બાલાજી નગર, રોયાપેટીહ, ચેન્નાઈ-6000014 ઈમેલ: STC[dot]Chennai[at]bankofindia[dot]co[dot]in સંપર્ક: 044-28130896
6 સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, ગોવા સહાયક જનરલ મેનેજર સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, સ્ટાર હાઉસ, કેટીસી બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, પટ્ટો પ્લાઝા, પંજી, ગોવા -403001 ઈમેલ: STC[dot]Goa[at]bankofindia[dot]co[dot]in સંપર્ક: 0832-2438404 / 05
7 ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ટ્રેનિંગ સેન્ટર, પુણે સહાયક જનરલ મેનેજર ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી ટ્રેનિંગ સેન્ટર, બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, 28/29, લેન-ઈ, નોર્થ મેઈન રોડ, કોરેગાંવ પાર્ક, પુણે-411001 ઈમેલ: ITTC[dot]Pune[at]bankofindia[dot]co[dot]in સંપર્ક: 020-26150430