ગ્રીન પિન


Green PIN can be generated in following cases,

 • When a new debit-card is issued to the customer by Branch.
 • When the customer forgets PIN and wants to regenerate PIN for his/her existing card.
.

Insert Debit Card at any Bank of India ATM and remove.

Please select language.

The following Two options will be displayed on the screen.

 • “Enter PIN”
 • “(Forgot / Create PIN) Green PIN”
 • Select “(Forgot / Create PIN) Green PIN” option on the screen.

The following Two options will be displayed on the screen.

 • "Generate OTP”
 • “Validate OTP”
 • Please select “Generate OTP” option on the screen and 6 digit OTP will be sent to Customer’s registered mobile number.Once OTP received,

Reinsert Debit card and remove.

Please select language

The following Two options will be displayed on the screen.

 • “Enter PIN”
 • “(Forgot / Create PIN) Green PIN”
 • Select “(Forgot / Create PIN) Green PIN” option on the screen.

The following Two options will be displayed on the screen.

 • “Generate OTP”
 • “Validate OTP”
 • Please select “Validate OTP” option on the screen. Enter 6 digit OTP on the “Enter Your OTP Value” Screen and press continue.

Next screen - “Please enter new PIN”

 • Please enter any 4 digits of your choice to create new PIN

Next screen – “Please re-enter new PIN”

 • Next screen – “Please re-enter new PIN”
 • Next screen- “The PIN is Changed / Created successfully.”


મહેરબાની કરીને નોંધ કરો:

 • બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એટીએમ પર ડેબિટ કાર્ડ પિન સેટ/ફરીથી સેટ કરવા માટે, ગ્રાહકનો મોબાઇલ નંબર બેંક સાથે નોંધાયેલ હોવો આવશ્યક છે.
 • હોટ લિસ્ટેડ ડેબિટ કાર્ડ્સ માટે “ગ્રીન પિન” જનરેટ કરી શકાતો નથી.
 • “ગ્રીન પિન” ને સક્રિય, નિષ્ક્રિય કાર્ડ્સ અને 3 ખોટા પિન અજમાવવાને કારણે અસ્થાયીરૂપે અવરોધિત કાર્ડ્સ માટે સપોર્ટ કરવામાં આવશે. નિષ્ક્રિય/અસ્થાયીરૂપે અવરોધિત કાર્ડ્સ સફળ પિન જનરેશન પછી સક્રિય થશે.
 • “ગ્રીન પિન” ફક્ત બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના એટીએમ પર જ જનરેટ કરી શકાય છે.