ફોરેક્સ કાર્ડ દર

ફોરેક્સ કાર્ડ દર યાદી

તારીખ: 30/04/2024
ચલણ ટીટીએસ ટીટીબી ટીસીએસ ટીસીબી

USD

76.76

76

77.15

75.35

GBP

101.57

100.07

102.1

99.35

EUR

84.68

83.19

85.1

82.5

JPY

63.61

62.49

63.95

61.95

AUD

57.59

56.46

57.9

56

CAD

61.26

60.06

61.55

59.55

CHF

82.69

81.07

83.1

80.4

HKD

9.85

9.66

9.9

9.6

NOK

8.87

8.7

8.9

8.65

NZD

53.58

52.53

53.85

52.1

નૉૅધ :
1.
જાપાનીઝ યેન (જેપીવાય) 100 fc એકમોના સંદર્ભમાં ટાંકવામાં આવે છે.
2.
ઉપરોક્ત કાર્ડ દરો વિદેશી ચલણને આઈએનઆર માં રૂપાંતરિત કરવા માટે છે.
3.
ઉપર દર્શાવેલ કાર્ડના દરો સૂચક છે અને બજારની અસ્થિરતાને આધારે ફેરફારને આધીન છે. ગ્રાહકના ખાતામાં ડેબિટ/ક્રેડિટ વખતે પ્રવર્તતા કાર્ડના દરો લાગુ પડતા અંતિમ દરો હશે.