ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ದರ


ದೈನಂದಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇ, ಆಗಸ್ಟ್, ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 1 / - ರ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯು ಮೇ 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Any change/ revision in interest rate on Savings Bank Deposits shall be notified to the customers through Bank's website i.e. www.bankofindia.co.in

Saving Bank Deposit Rate of Interest

ಎಸ್.ಬಿ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಬಡ್ಡಿಯ ದರ 01.05.2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
₹ 1.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 2.75
₹ 1.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 2.90