• ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ವಿಷಯವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಒಐ) ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಒಐನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಬಿಓಐ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಸೈಟ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಓಐ ಯ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಕಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿಸಬಾರದು.
  • ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಓಐ ಯ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
  • ಬಿಓಐ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಲ್ಲ: ಈ ಸೈಟ್ನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿ, ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ. ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಬೆರಳಚ್ಚು ದೋಷಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇತರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಸೈಟ್ಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಿಓಐ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಓಐ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ/ರು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.