వడ్డీరేటు

రుణ మొత్తం వడ్డీరేటు
రూ.10.00 లక్షల వరకు రుణం 1-వై ఎంసీఎల్ఆర్+0.80%
రూ.10.00 లక్షల కంటే ఎక్కువ రుణం 1-వై ఎంసీఎల్ఆర్+1.30%

మరింత సమాచారం కొరకు
7669021290 కు దయచేసి 'VAHAN' అనే ఎస్ఎంఎస్ పంపండి
8467894404కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి