வங்கியின் அடிப்படை விகிதம் 9.00% இலிருந்து திருத்தப்பட்டுள்ளது. 8.80% ஆக உள்ளது. 01.10.2020