வட்டி விகிதம்

கடன் தொகை வட்டி விகிதம்
ரூ.10.00 இலட்சம் வரையான கடன் 1-ய் எம்சிஎல்ஆர்+0.80%
ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மேலான கடன் 1-ய் எம்சிஎல்ஆர்+1.30%

மேலும் தகவலுக்கு
தயவுசெய்து எஸ்எம்எஸ்-'VAHAN' 7669021290 க்கு அனுப்பவும்
8010968370 க்கு தவறவிட்ட அழைப்பு கொடுங்கள்