ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ

ਲੋਨ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
10.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ 1-ਯ ਐਮਸੀਐਲਆਰ+0.80%
10.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੋਨ 1-ਯ ਐਮਸੀਐਲਆਰ+1.30%

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 7669021290 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ-'VAHAN' ਭੇਜੋ
8010968370 'ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋ