ਐਸਐਚਜੀ/ਕਿਸਾਨ/ਜੇਐੱਲਜੀ./ਐੱਫਪੀਓ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ/ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਾਂ/ਲਿਮਟਿਡ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ/ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

  • ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ)
  • ਆਮਦਨ ਵੇਰਵੇ
  • ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਲਈ)
  • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਗਿਆ/ਲਾਇਸੰਸ/ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ
  • ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ

ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸਐਮਐਸ-’SFAPI' ਨੂੰ 7669021290 ਜਾਂ
8010968370 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੰਝੀ ਕਾਲ ਦਿਓ.