ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਮਲਕੀਅਤ/ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

  • ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ)
  • ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ
  • ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ
  • ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ/ਲਾਇਸੈਂਸ/ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਆਦਿ।
  • ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
  • 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 7669021290 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ-'COLDSTORE' ਭੇਜੋ
8010968370 'ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋ।


*ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ