കംപ്രസ്ഡ് ബയോ ഗ്യാസ് പ്രോജക്ടുകൾക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന്

ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
7669021290-ലേക്ക് 'BIOENERGY' എന്ന് എസ്എംഎസ് അയയ്‌ക്കുക
8010968370 മിസ്ഡ് കോൾ.


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക