പലിശ നിരക്ക്

ലോൺ തുക പലിശ നിരക്ക്
രൂ.10.00 ലക്ഷം വരെയുള്ള ലോൺ 1-Y എം.സി.എൽ.ആർ+0.80%
രൂ.10.00 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ലോണ് 1-Y എം.സി.എൽ.ആർ+1.30%

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
ദയവായി എസ്എംഎസ് അയയ്ക്കുക-'VAHAN' 7669021290
8010968370 ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക