കർഷകർ/ കർഷകരുടെ ഗ്രൂപ്പ്/ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ/ കർഷക ഉൽപ്പാദക സംഘടനകൾ (എഫ്പിഒ)/ വാട്ടർ യൂസർ അസോസിയേഷനുകൾ (ഡബ്ല്യുയു എ)/ പ്രൊപ്രൈറ്റർമാർ/ പങ്കാളികൾ/ എൽ.എൽ.പികൾ/ കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയവ.

ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, 8010968370 ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക.


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക