ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് കസ്റ്റമർമാരിൽ നിന്ന് സമ്മതത്തോടെ (സഹമതി) നേടിയ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇത് വായ്പാ ദാതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ കഴിയില്ല.

അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പങ്കാളികൾ

 • അക്കൗണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റർ
 • ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡർ (എഫ്ഐപി) & ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസർ (എഫ്ഐയു)

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ എഫ്ഐപിയായും എഫ്ഐയു ആയും തത്സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോക്താവിന് (എഫ്ഐയു) അവരുടെ അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർ ഹാൻഡിൽ.


ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തത്സമയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിജിറ്റലായി ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ കഴിയും. റിസർവ് ബാങ്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (റീബിറ്റ്) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് ഡാറ്റ സ്വകാര്യതയും എൻക്രിപ്ഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളും പിന്തുടരുന്നു.< /br>< / br> പെർഫിയോസ് അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേഷൻ സർവീസസ് (പി) ലിമിറ്റഡ് (സമ്മതി) ബാങ്ക് ഓൺബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമ്മത മാനേജർ നൽകുന്നതിന്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ:


പ്രക്രിയ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

 • AA ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് സമാഹരണത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലളിതമാണ്.
 • പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് Anumati ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക - Anumati, AA, NADL AA, OneMoney AA, FinVu AA, CamsFinServAA എന്ന് ടൈപ്പുചെയ്യുക

അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർ വെബ് പോർട്ടൽ:

അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർ ആപ്പ്:

 • Anumati AA : https://app.anumati.co.in/
 • NADL AA: പ്ലേസ്റ്റോർ -> NADL AA
 • OneMoney AA : പ്ലേസ്റ്റോർ -> Onemoney AA
 • FinVu :പ്ലേസ്റ്റോർ -> FinVu AA
 • CAMSFinServ :പ്ലേസ്റ്റോർ -> CAMSFinServ AA
 • നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുകയും 4 അക്ക പിൻ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുക. ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒരു OTP ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കും, അതിനുശേഷം, [നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ]@anumati നിങ്ങളുടെ AA ഹാൻഡിൽ ആയി സജ്ജമാക്കുക.
 • [നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ]@anumati ലളിതവും ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി [ഉപയോക്തൃനാമം] @anumati ഈ ഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ പങ്കിടൽ അഭ്യർത്ഥനയോ സമ്മതപത്രമോ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ AA ഹാൻഡിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല