• ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು: ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರು / ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು / ವೃತ್ತಿಪರರು
  • ವಯಸ್ಸು: ಅಂತಿಮ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 70 ವರ್ಷಗಳು
  • ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ: ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ