ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮೂಲ ದರವನ್ನು 9.00% pa ನಿಂದ 8.80% pa.ಗೆ 01.10.2020ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ