ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಬಡ್ಡಿ ದರ
ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ 1-ವೈ ಎಂಸಿಎಲ್‌ಆರ್‌+0.80%
ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ 1-ವೈ ಎಂಸಿಎಲ್‌ಆರ್‌+1.30%

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು 'VAHAN' ಅನ್ನು 7669021290 ಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ
8010968370 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ