ರೈತರು / ರೈತರ ಗುಂಪು / ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು / ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಎಫ್ಪಿಒ) / ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳು (ಡಬ್ಲ್ಯುಯುಎ) / ಮಾಲೀಕರು / ಪಾಲುದಾರರು / ಎಲ್ಎಲ್ಪಿಗಳು / ಕಂಪನಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಉತ್ಪನ್ನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು 8010968370 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.


*ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ