બેંકનો બેઝ રેટ 9.00% પા થી સુધારીને 8.80% પા કરવામાં આવ્યો છે. 01.10.2020 થી અસરકારક