વ્યક્તિઓ/માલિકી પેઢીઓ/ભાગીદારી પેઢીઓ/મર્યાદિત જવાબદારી ભાગીદારી પેઢીઓ (એલએલપી)/એફપીઓ/રજિસ્ટર્ડ કંપનીઓ (ખાનગી અને જાહેર)/ વિભાગ 8 કંપનીઓ.

ફાઇનાન્સનું પ્રમાણ

જરૂરિયાત આધારિત ફાઇનાન્સ ઉપલબ્ધ છે.

અરજી કરતા પહેલાં તમારી પાસે હોવું આવશ્યક છે

  • કેવાયસી દસ્તાવેજો (ઓળખનો પુરાવો અને સરનામાનો પુરાવો)
  • આવકની વિગતો
  • વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ
  • પ્રોજેક્ટ માટે વૈધાનિક પરવાનગી/લાયસન્સ.
  • કોલેટરલ સુરક્ષા સંબંધિત દસ્તાવેજો, જો લાગુ હોય તો.

વધુ માહિતી માટે
કૃપા કરીને 8010968370 પર મિસ્ડ કોલ કરો