આર એસ ઈ ટી આઇ (ગ્રામીણ સ્વ રોજગાર તાલીમ સંસ્થા)

ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય (એમઓઆરડી), ભારત સરકાર દ્વારા કૌશલ્ય વિકાસ પહેલ

  • આર એસ ઈ ટી આઇ વિશે વધુ જાણવા માટે, કૃપા કરીને લિંક પર ક્લિક કરો: - http://nirdpr.org.in/rseti/


*નિયમો અને શરતો લાગુ. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો